Tuesday, 31 January 2017

JNTU Anantapur: B.Pharmacy IV Year I Sem. (R13) Regular Nov./Dec. 2016 Exam Results

JNTU Anantapur: B.Pharmacy IV Year I Sem. (R13) Regular Nov./Dec. 2016 Exam Results have come out.
For Results: click here.